Opiekun medyczny

Opis kierunku

Opiekun medyczny – ze wszystkich kierunków medycznych jest najbardziej uniwersalny, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi). Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej. Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (system zaoczny). Program nauczania obejmuje wykłady z przedmiotów medycznych i praktyczną naukę zawodu odbywającą się w zakładach opieki zdrowotnej.

Wiedza i umiejętności Absolwenta:

 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • Asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • Podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Potencjalne miejsca pracy:

 • Placówki opieki zdrowotnej;
 • Ośrodki rehabilitacyjne;
 • Opieka środowiskowa i domowa;
 • Fundacje i stowarzyszenia;
 • Sanatoria;
 • Zakłady opiekuńcze;
 • Zakłady pomocy społecznej;
 • Oddziały opieki paliatywnej;
 • Szpitale;
 • Możliwość otwarcia indywidualnej działalności.

Predyspozycje psychofizyczne do nauki w zawodzie opiekuna medycznego:

 • Zainteresowanie humanistyczne i medyczne;
 • Punktualność i zdyscyplinowanie;
 • Wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi;
 • Poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 • Gotowość niesienia pomocy;
 • Samokontrola;
 • Zdolność koncentracji i podzielność uwagi;
 • Spostrzegawczość i szybkość reagowania;
 • Opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach;
 • Zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne;
 • Zdolności manualne;
 • Dokładność i sumienność;
 • Planowość i systematyczność działań;
 • Samodzielność w realizacji zadań;
 • Wrażliwość, życzliwość i cierpliwość;
 • Rzetelność;
 • Poczucie odpowiedzialności;
 • Zdolności organizacyjne.

Zasady rekrutacji:

 • Ukończenie szkoły średniej
 • Brak egzaminów wstępnych

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • : Realizuje program MEN

 • Zawód
 • : Opiekun medyczny

 • Cena
 • : Bezpłatne

 • Czas trwania
 • : 1 rok (2 semestry)

 • System nauki
 • : Zaoczny