Technik Administracji

Opis kierunku

Technik administracji to kierunek, który daje wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w tej specjalności. Słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

Wiedza i umiejętności Absolwenta:

 • Stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii;
 • Rozpoznawanie istoty funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
 • Rozpoznawanie procesów gospodarczych w kategoriach systemowych oraz stosowanie zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;
 • Posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową;
 • Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;
 • Rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;
 • Gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych;
 • Stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów;
 • Prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji;
 • Przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej;

Potencjalne miejsca pracy:

 • Instytucje administracyjne i gospodarcze m.in.: urzędy wojewódzkie, rejonowe, powiatowe i gmin, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe

Zasady rekrutacji:

 • Ukończenie szkoły średniej
 • Brak egzaminów wstępnych

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.

Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • : Realizuje program MEN

 • Zawód
 • : Technik administracji

 • Cena
 • : Bezpłatne

 • Czas trwania
 • : 2 lata (4 semestry)

 • System nauki
 • : Zaoczny