Kurs przygotowawczy do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” specjalizuje się w organizacji w/w kursów, które w profesjonalny sposób przygotowują do egzaminu państwowego.

UWAGA!!!    Maksymalna liczba nowych mianowań w roku 2017 wynosi 280.

  • Moduł I (40h) - przygotowuje do sprawdzianu wiedzy. W tym module uczestnik szkolenia znajdzie informacje z zakresu: prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej, organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania, zagadnień społecznych, zagadnień ekonomicznych.
  • Moduł II (40h) - przygotowuje do sprawdzianu umiejętności. Moduł ten zapoznaje z metodami pomiaru i jednocześnie pomaga uczestnikom szkolenia rozwinąć umiejętności w zakresie: rozwiązywania problemów, uczenia się, analizy i wykorzystania informacji, planowania i organizacji, podejmowania decyzji, rozwija umiejętności interpersonalne oraz wspomaga umiejętność podejmowania decyzji.

Zakres tematyczny jest spójny z tematyką egzaminu. Każdy moduł wspomaga rozwój sprawności testowanych podczas odrębnej części egzaminu

Cel szkolenia

  • przygotowanie kandydatów na urzędników mianowanych do części egzaminacyjnej postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego

Materiały szkoleniowe:

  • na nośnikach CD i dodatkowo: testy wiedzy i umiejętności z lat ubiegłych, testy psychometryczne, ćwiczenia.

Wykładowcami na kursie są:

  • wysoko kwalifikowani trenerzy i psychologowie – specjaliści w  zakresie narzędzi i technik pomiaru psychometrycznego, w dziedzinie prawa, socjologii, administracji i finansów publicznych, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w urzędach centralnych     

Forma realizacji:

  • wykłady, ćwiczenia, rozwiązywanie testów, konsultacje.

Kurs realizowany jest w formie weekendowej

Start kursu: 
Maj 2017