Rady nadzorcze

Celem kursu jest: 

 • nabycie, uzupełnienie przez przyszłych członków rad nadzorczych wiedzy potrzebnej do pełnienia w sposób profesjonalny i odpowiedzialny funkcji nadzorczych nad działalnością spółki
 • przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Ministerstwa Skarbu Państwa

Korzyści wynikające z uczestnictwa w kursie to m.in.:

 • wysoka jakość przekazywanej wiedzy
 • doświadczeni wykładowcy kursu - pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa (w tym byli członkowie Komisji Egzaminacyjnej MSP), uczelni wyższych oraz praktycy biznesu
 • bezpłatny dostęp do testów
 • wysoka skuteczność zdawalności egzaminu państwowego - uczestnicy poprzednich edycji kursu osiągali wysoką zdawalność na egzaminie

Kurs adresujemy do: 

 • kandydatów oraz członków zarządu i rad nadzorczych spółek działających w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
 • osób planujących zasiadać w radach nadzorczych spółek komunalnych
 • dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw państwowych przygotowujących się do pełnienia funkcji stałego nadzoru nad działalnością spółki
 • przedstawicieli związków zawodowych wybieranych do rad nadzorczych jako delegat załogi

Metodyka prowadzenia zajęć:

 • program kursu został przygotowany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198/2004, poz. 2038)
 • mała liczebność grupy gwarantuje aktywne uczestnictwo, bezpośredni kontakt z ekspertami w poszczególnych dziedzinach, którzy prowadzą zajęcia, możliwość konsultacji problemów oraz przedyskutowania wszelkich wątpliwości, realizację ćwiczeń indywidualnych i grupowych
 • Wykładowcami są specjaliści – praktycy, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa i innych urzędów centralnych, uczelni wyższych,  oraz instytucji finansowych, dzięki którym uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania spółek.

Termin:    do uzgodnienia                    
Miejsce:    Białystok / Warszawa

Start kursu: 
Czerwiec 2017