Syndyk

Szkolenie dla kandydatów na syndyków upadłości

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących uzyskać merytoryczne kwalifikacje do pełnienia funkcji syndyka zgodnie z szczególnymi wymogami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 (Dz.U. nr 55 poz.359) oraz dla wszystkich zainteresowanych uregulowaniami prawnymi wprowadzonymi w nowej ustawie z dnia 28.02.2003 "Prawo upadłościowe i naprawcze".

Celem szkolenia będzie przedstawienie uczestnikom niezbędnych wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym. W trakcie szkolenia omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy. Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską. Omówione zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, celem właściwego przygotowania się do roli wypełnienia obowiązków określonych przez ustawodawcę.

Program szkolenia:

 1. Obrót nieruchomościami
 2. Ustrój ksiąg wieczystych
 3. Notariat i jego organizacja
 4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 5. Krajowy Rejestr Sądowy
 6. Spółki prawa handlowego
 7. Prawo cywilne
 8. Prawo upadłościowe i naprawcze
 9. Rodzaje papierów wartościowych i ich obrót
 10. Rachunkowość
 11. Biznes plan. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 12. Zadania nadzorcy sądowego i zarządcy
 13. Stosunki pracy w upadłości

Wykładowcami na kursie są:

 • wybitni specjaliści,
 • doświadczeni pracownicy,
 • teoretycy i praktycy z poszczególnych dziedzin,
 • radcy prawni,
 • specjaliści - prawnicy.
Start kursu: 
Maj 2015