Pilot wycieczek

KURSU DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK

Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej stanowiącej doskonałą pomoc w przygotowaniu się  do egzaminu państwowego a tym samym uzyskaniu licencji pilota wycieczek.

W trakcie nauki zapoznamy  z techniką obsługi imprez turystycznych. Uczestnicy opanują niezbędne zagadnienia społeczno-polityczne i przepisy prawne obowiązujące w turystyce. Dowiedzą się jaką dokumentację stosuje się przy organizacji imprez dla grup wyjazdowych i przyjazdowych, nabędą  umiejętności kierowania grupą. Poszerzą swoją wiedzę z zakresu geografii turystycznej, historii sztuki i krajoznawstwa.

Ukończenie kursu pilota wycieczek oraz zdanie egzaminu państwowego upoważnia również do pracy w charakterze rezydenta. Rezydent to z punktu widzenia prawa także pilot, tyle że stacjonarny. Przez określony okres czasu (pół roku, rok) pracuje w tym samym miejscu, często w kurorcie, gdzie jego biuro podróży kieruje wiele wycieczek. Zjawia się w hotelach na wyznaczonych dyżurach, doradza, zbiera zapisy na wycieczki, pomaga w sytuacjach awaryjnych. Często do jego obowiązków należy też praca biurowa w lokalnym przedstawicielstwie organizatora.

Kurs adresowany jest do osób pragnących uzyskać uprawnienia pilota wycieczek. Warunkiem podjęcia nauki na kursie jest:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • ukończenie minimum szkoły średniej,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek, niekaralność

Przy wykonywaniu zawodu pilota wycieczek ważne są: znajomość języków (w przypadku wycieczek zagranicznych) i predyspozycje psychiczne. Pożądane cechy charakteru to komunikatywność, zaradność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, przebojowość i takt.

Rekrutacja uczestników kursu odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia szkoły średniej
 • kserokopii dowodu osobistego
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia
 • oświadczenia o niekaralności
 • formularza zgłoszeniowego wg wzoru określonego w projekcie.

Kwalifikacje absolwentów:

 • zdobycie atrakcyjnego zawodu umożliwiającego poszukiwanie pracy w kraju i zagranicą oraz otworzenie własnej działalności gospodarczej
 • zwiększenie mobilności na konkurencyjnym rynku pracy
 • ukończenie kursu pilota wycieczek oraz zdanie egzaminu państwowego upoważnia również do pracy w charakterze rezydenta.
Start kursu: 
Czerwiec 2017