Syndyk

Szkolenie DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY dawniej SYNDYK

Cel Kursu 

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską.

Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

Zapraszamy : 

 • dyrektorów przedsiębiorstw
 • prezesów i członków zarządu firm i instytucji
 • pracowników administracji państwowej
 • właścicieli firm prywatnych
 • osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach
 • Osoby zamierzające zdobyć zawód Doradcy restrukturyzacyjnego

Program kursu Doradca Restrukturyzacyjny obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne niezbędne do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego w Ministerstwie Sprawiedliwości..

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu: prawa, finansów, zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Program kursu obejmuje 70 godzin zajęć odbywających się podczas 7 dni. 
Zajęcia realizowane są w postaci 3 spotkań (3 + 2 + 2 dni) w dni robocze lub weekendy.

Na zakończenie kursu omawiane są zadania testowe oraz problemowe, które Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło po ostatnio przeprowadzonym egzaminie.

Wykładowcami na kursie są:

 • wybitni specjaliści,
 • doświadczeni pracownicy,
 • teoretycy i praktycy z poszczególnych dziedzin,
 • radcy prawni,
 • specjaliści - prawnicy.
Start kursu: 
Wrzesień 2017