Pielęgniarstwo rodzinne dla Położnych

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 321 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 160 godzin,

zajęcia praktyczne – 161 godzin.

 

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

 

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Organizacja pracy

położnej w POZ

50

Praktyka położnej

rodzinnej POZ

56

106

II

 

Opieka

przedporodowa

25

-

-

25

III

Opieka

okołoporodowa

20

Sala porodowa

35

55

IV

Opieka nad matką i

dzieckiem

40

Oddział położniczoneonatologiczny

35

75

V

Opieka ginekologiczna

i onkologiczna

25

Oddział

ginekologiczny

35

60

 

Łączna liczba godzin

160

 

161

321

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa oraz Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka

 

Start kursu: 
Czerwiec 2019