Pielęgniarstwo geriatryczne

Cel kształcenia

Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 180 godzin,

zajęcia praktyczne – 125 godzin.

 –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Wprowadzenie do nauk podstawowych o starości i procesie starzenia się organizmu człowieka

10

-

-

10

II

Wprowadzenie do zagadnień dotyczących psychospołecznych aspektów starzenia się i starości

10

-

-

10

III

Podstawy organizacji opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie 

10

-

-

10

IV

Aspekty demograficzno- społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa

10

-

-

10

V

Wprowadzenie do zagadnień całościowej oceny geriatrycznej 

5

-

-

5

VI

Opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego

60

Oddział neurologiczny

 

 

Oddział geriatryczny albo Oddział internistyczny

35

 

 

35

130

VII

Wybrane problemy opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

35

Zakład opiekuńczo- leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy

35

70

VIII

Wybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii

40

Zakład opieki paliatywno – hospicyjnej

20

60

 

Łączna liczba godzin

180

 

125

305

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego:

Leczenie ran

Start kursu: 
Grudzień 2018