Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I

Część I – przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Zgodnie z treścią komunikatu  Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do ww. kursu  warunki przystąpienia pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II nie muszą być spełnione łącznie czyli, że: pielęgniarka lub położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać  dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyborów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie  z wykładowcą/ opiekunem  stażu wynosić 65 godzin dydaktycznych, w tym:
zajęcia teoretyczne – 45 godzin
zajęcia praktyczne – 20 godzin

 

PLAN NAUCZANIA
 

L.p.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontraktowych

I.

Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi

25

dla pielęgniarek
Podstawowa opieka zdrowotna  - Gabinet lekarza rodzinnego

dla położnych
Podstawowa opieka zdrowotna – Gabinet lekarza rodzinnego albo poradnia ginekologiczno - położnicza

8

33

II.

Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

10

8

18

III.

Zasady i tryb wystawiania recept

5

4

9

IV.

Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

5

-

-

5

Łącznie

   45

 

       20

          65

Start kursu: 
Styczeń 2019

Pozostałe kursy w tej kategorii

Edukator w cukrzycy
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Leczenie ran
Leczenie ran
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Szczepienia ochronne
Szczepienia ochronne
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Wykonanie badania spirometrycznego
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Podstawy języka migowego
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Wywiad i badanie fizykalne
Dializoterapia
Kompresjoterapia
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Endoskopia
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA