Ochrona zdrowia pracujących

Cel kształcenia

Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących umożliwiających samodzielną realizację zadań w opiece nad pracującymi oraz współdziałanie z pracodawcami, pracownikami i innymi profesjonalistami realizującymi działania w ochronie zdrowia pracujących.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 415 godzin,

zajęcia praktyczne – 385 godzin

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi

40

Wojewódzki ośrodek medycyny pracy (WOMP)

28

68

III

Higiena pracy

30

Dział higieny pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej (SSE)

28

58

IV

Medycyna pracy

100

Poradnia chorób zawodowych

70

240

Poradnia laryngologiczna

21

Poradnia okulistyczna

21

Poradnia dermatologiczna

14

Poradnia neurologiczna

14

V

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

135

Podstawowa jednostka służby medycyny pracy

126

324

Poradnia rehabilitacyjna (rehabilitacja zawodowa)

35

Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych

14

Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej

14

 

Łączna liczba godzin

415

 

385

800