Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad przewlekle chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 967 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 617 godzin,

zajęcia praktyczne – 350 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Organizacja systemu opieki długoterminowej

45

-

-

45

III

Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób przewlekle chorych neurologicznie

55

Szpitalny oddział/klinika neurologii

35

90

IV

Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad przewlekle chorymi diabetologicznie

20

Zakład

opiekuńczo-leczniczy

albo

Zakład

pielęgnacyjno-opiekuńczy

albo

Pielęgniarska opieka

długoterminowa domowa

albo

Szpitalny oddział/klinika

diabetologii

35

55

V

Wybrane aspekty terapii i pielęgnowanie przewlekle chorych pulmonologicznie i reumatologicznie

17

Szpitalny oddział/klinika pulmonologii

14

45

Szpitalny oddział/klinika reumatologii

14

VI

Choroby serca i naczyń oraz stany zagrożenia życia u przewlekle chorych kardiologicznie

50

Szpitalny oddział/klinika:
 - kardiologii albo
- chorób wewnętrznych albo
- leczenia nadciśnienia tętniczego albo
- chorób naczyń

21

71

VII

Gerontologia kliniczna i pielęgnowanie chorych w starszym wieku

50

Szpitalny oddział

geriatryczny albo

Zakład opiekuńczoleczniczy

albo

Zakład pielęgnacyjnoopiekuńczy

albo

Pielęgniarska opieka

długoterminowa domowa

albo

Dom pomocy społecznej dla

osób w podeszłym wieku

35

85

VIII

Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym

40

Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

35

110

Zakład

opiekuńczo-leczniczy albo

Zakład

pielęgnacyjno-opiekuńczy

albo

Hospicjum stacjonarne

(oddział lub pododdział dla

pacjentów w stanie

apalicznym)

35

IX

Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów przewlekle chorych

45

-

-

45

X

Problemy zdrowotne, psychologiczne i społeczne osób upośledzonych umysłowo

30

Dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Ośrodek terapii dziennej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie albo Warsztaty terapii zajęciowej

21

51

XI

I Problemy somatyczne i psychospołeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

40

Szpitalny oddział psychiatryczny albo Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (pobyt dzienny lub całodobowy) albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

35

75

XII

Promocja zdrowia psychicznego

30

-

-

30

XIII

Rehabilitacja osób przewlekle chorych w wybranych stanach klinicznych

50

Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

35

85

XIV

Zagadnienia opieki paliatywnej

35

Szpitalny oddział paliatywno-hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe (dla dorosłych lub dla dzieci)

35

70

 

Łączna liczba godzin

617

 

350

967

Start kursu: 
Listopad 2018