Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Cel kształcenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 841 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 470 godzin,

zajęcia praktyczne – 371 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  -

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistyczno-społeczne

podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Założenia filozoficzne i organizacja opieki paliatywnej w Polsce i na świecie

20

-

-

20

III

Postępowanie objawowe u pacjentów objętych opieką paliatywną

165

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

35

396

Zespół domowej opieki paliatywnej

70

Oddział medycyny paliatywnej

70

Oddział radioterapii

21

Oddział chemioterapii

21

Oddział brachyterapii

14

IV

Zagadnienia jakości w opiece paliatywnej

15

-

-

15

V

Dziecko w opiece paliatywnej

45

Oddział onkologii dziecięcej

35

150

Oddział neurologii wieku rozwojowego

35

Hospicjum dziecięce

35

VI

Zagadnienia psychiczne i duchowe w opiece paliatywnej. Komunikacja. Wsparcie socjalne

50

-

-

50

VII

Bioetyka i prawo w opiece paliatywnej

20

-

-

20

VIII

Podstawy kliniczne i opieka nad pacjentem z chorobą nienowotworową o niepomyślnym rokowaniu

45

Oddział neurologii
albo

Oddział geriatrii
albo

Centrum psychogeriatrii albo

Zespół wentylacji domowej/ oddział przewlekłej

niewydolności oddechowej

 albo

Ośrodek opieki paliatywnej

35

80

 

Łączna liczba godzin

470

 

371

841