Pielęgniarstwo ratunkowe

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych; pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych; wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej; oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 812 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 490 godzin,

zajęcia praktyczne – 322 godziny.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym

30

Centrum powiadamiania ratunkowego albo Centrum dyspozytorskie

7

65

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

Wydziały zarządzania kryzysowego albo Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

7

III

Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych – Ocena stanu pacjenta w medycynie ratunkowe

70

Zespół ratownictwa medycznego

14

105

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

IV

Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych – Metody leczenia z uwzględnieniem zasad, procedur i standardów

70

Zespół ratownictwa medycznego

21

126

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

Blok operacyjny dorosłych

14

V

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

25

-

-

25

VI

Kardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

15

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej albo Oddział kardiologii inwazyjnej

21

36

VII

Niekardiologiczne stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

30

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

14

65

Oddział intensywnej terapii dorosłych

21

VIII

Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych pochodzenia zewnętrznego

30

Zespół ratownictwa medycznego

21

93

Centrum urazowe

21

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

IX

Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach

30

-

-

30

X

Stany zagrożenia życia i zdrowia w ginekologii i położnictwie

20

Blok porodowy

7

41

Izba przyjęć ginekologiczno- położnicza

14

XI

Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci

60

Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego albo Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego

21

116

Blok operacyjny dzieci

21

Oddział intensywnej terapii dzieci

14

 

Łączna liczba godzin

490

 

322

812