Pielęgniarstwo rodzinne

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 500 godzin,

zajęcia praktyczne – 350 godzin.

–  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Humanistycznospołeczne podstawy specjalizacji

110

-

-

110

II

Rozwój praktyki zawodowej i jakość opieki pielęgniarskiej

15

-

-

15

III

Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej

15

Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Ośrodek Pomocy Społecznej

21

36

IV

Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury

15

-

-

15

V

Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy

50

-

-

50

VI

Pielęgniarstwo rodzinne

20

-

-

20

VII

Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy. Przemoc rówieśnicza

30

Centrum Interwencji Kryzysowej albo Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

14

44

VIII

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

35

Oddział geriatryczny albo Zakład opiekuńczo-leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

35

70

IX

Pielęgniarstwo w miejscu nauczania i wychowania

35

Gabinet opieki profilaktycznej i przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania

35

70

X

Zaawansowana opieka pielęgniarska

175

Gabinet szczepień w POZ

21

420

POZ Pielęgniarstwo rodzinne

49

Poradnia opieki paliatywnej albo Hospicjum

70

Poradnia rehabilitacyjna albo Oddział rehabilitacyjny

35

Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego

70

 

Łączna liczba godzin

500

 

350

850