Szkolenia medyczne

pielęgniarek i położnych

Kursy specjlistyczne

Dla pielęgniarek
OPIEKA NAD PACJENTEM Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC (POChP)
Endoskopia
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
Wykonywanie i ocena testów skórnych
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
Kompresjoterapia
Dializoterapia
Wykonanie badania spirometrycznego
Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.
Kurs specjalistyczny podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Szczepienia ochronne
Leczenie ran
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Dla położnych
ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA
Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Szczepienia ochronne
Leczenie ran
Dla pielęgniarek i położnych
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ II
Ordynowanie leków i wypisywanie recept CZĘŚĆ I
Wywiad i badanie fizykalne
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
Terapia bólu ostrego u dorosłych
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Podstawy języka migowego
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
Edukator w cukrzycy