Zapytania ofertowe

 

  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

Z DNIA 04.03.2017r

Dotyczące wyboru Członków Rady Naukowej, konsultantów regionalnych, wykładowców na szkolenia, wykładowców na ćwiczenia ramach projektu: „Choroby cywilizacyjne początku XXI wieku”.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Beneficjentami ww. projektu są:

Lider projektu:

CENTRUM EDUKACJI "EKSPERT" Małgorzata Piotrowska

Ul. Przejazd 2a lok. 1

15-430 Białystok

Partner:

OŚRODEK SZKOLENIOWY "EKSPERT" Danuta Wierzbicka

Ul. Nowosielska 40C

15-617 Białystok

I. Nazwa i adres zamawiającego:

CENTRUM EDUKACJI "EKSPERT" Małgorzata Piotrowska

Ul. Przejazd 2a lok. 1

15-430 Białystok

 

II. Tryb wyboru oferty:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kod: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Kod: 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Kod: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.              Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie: Członków Rady Naukowej, konsultantów regionalnych, wykładowców na szkolenia, wykładowców na ćwiczenia w zakresie 3 dziedzin tematycznych:

1.1. Kurs układu krążenia - 2 kursy 3 dniowe (piątek-niedziela) dla 40 lekarzy

a) Rada Naukowa – 3 osoby - po 18h/osobę

b) Konsultant regionalny – 1 osoba – inauguracja 2 szkoleń

c) Wykładowca na szkolenia – 1 osoba – po 14h/osobę

d) Wykładowcy na ćwiczenia – 2 osoby – po 8h/osobę

Zakres tematyczny:

- Najczęstsze czynniki ryzyka

- Ostre zespoły wieńcowe

- Powikłania zawału

- Przypadki chorych z migotaniem przedsionków

- Nadciśnienie tętnicze

Efekty nauczania:

Podniesienie poziomu wiedzy lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, co doprowadzi do zwiększenia liczby chorych kierowanych do specjalistycznych ośrodków kardiologicznych we wcześniejszych stopniach zaawansowania chorób. Ważnym aspektem będzie wymiana doświadczeń przez uczestników kursu, w tym dobrych praktyk, co przyczyni się

do współpracy między lekarzami, a specjalistami w obie strony.

Instrumenty służące utrzymaniu zainteresowania uczestników:

Warsztaty oparte na case study, system pilotów do głosowania podczas wykładu.

Pomoce naukowe – zapewnia Zamawiający:

Model wydrukowanego serca w 3d - model opracowany na podstawie defektu z tomografu

Materiały do prowadzenia kursu-zapewnia Zamawiający:

Kardiomonitor pacjenta + Symulator pacjenta

1.2. Kurs chorób nowotworowych - 2 kursy 3 dniowe (piątek-niedziela) dla 40 lekarzy:

a) Rada Naukowa – 3 osoby - po 18h/osobę

b) Konsultant regionalny – 1 osoba – inauguracja 2 szkoleń

c) Wykładowca na szkolenia – 1 osoba – po 14h/osobę

d) Wykładowcy na ćwiczenia – 2 osoby – po 8h/osobę

Zakres tematyczny:

- Epidemiologia i profilaktyka nowotworów złośliwych

- Wczesna diagnostyka i leczenie skojarzone nowotworów

- Stany nagłe w onkologii

- Leczenie wspomagające w onkologii

- Rozpoznawanie i leczenie najczęściej występujących nowotworów

Efekty nauczania:

Kurs ma doprowadzić do wzrostu wykrywalności choroby w stanach przedrakowych oraz w I° i II° zaawansowania nowotworu. Ważnym aspektem będzie wymiana doświadczeń przez uczestników kursu, w tym dobrych praktyk, co przyczyni się do właściwej współpracy między lekarzami POZ, a specjalistami w obie strony. Stosowanie przez lekarzy podejścia do pacjenta opartego na potrzebach pacjenta, stosowania procesu podejmowania decyzji, determinowanego chorobą, kojarzeniu potrzeb zdrowotnych pacjentów z uwzględnieniem dostępnych środków.

Instrumenty służące utrzymaniu zainteresowania uczestników:

Warsztaty/ćwiczenia oparte na case study, system pilotów do głosowania podczas wykładu.

Pomoce naukowe – zapewnia Zamawiający:

Model do badania piersi, trenażer do wykrywania guzków nowotworowych

W ramach projektu zaplanowano 2 kursy 3 dniowe (piątek-niedziela) dla 40 lekarzy.

 

1.3. Kurs chorób i zaburzeń psychicznych - 2 kursy 3 dniowe dla 40 lekarzy:

a) Rada Naukowa – 3 osoby - po 18h/osobę

b) Konsultant regionalny – 1 osoba – inauguracja 2 szkoleń

c) Wykładowca na szkolenia – 1 osoba – po 14h/osobę

d) Wykładowcy na ćwiczenia – 2 osoby – po 8h/osobę

Zakres tematyczny:

- Nadużywanie leków,

- Zaburzenia lękowe,

- Zaburzenie depresyjne

- Zaburzenia psychologiczne

- Bezsenność

- Studium przypadków

Efekty nauczania:

Kurs ma doprowadzić do wzrostu wykrywalności różnego rodzaju chorób psychicznych, w tym szczególnie wczesnych stadiów depresji jako choroby XXI wieku. Ważnym aspektem będzie wymiana doświadczeń przez uczestników kursu, w tym dobrych praktyk, co przyczyni się do właściwej współpracy między lekarzami POZ, a specjalistami w obie strony. Stosowanie przez lekarzy podejścia do pacjenta opartego na potrzebach pacjenta, stosowania procesu podejmowania decyzji, determinowanego chorobą, kojarzeniu potrzeb zdrowotnych pacjentów z

uwzględnieniem dostępnych środków.

Instrumenty służące utrzymaniu zainteresowania uczestników:

Warsztaty/ćwiczenia oparte na case study, system pilotów do głosowania podczas wykładu.

Pomoce naukowe dla uczestników – zapewnia Zamawiający:

Zestaw 2 książek: bezsenność, diagnozy psychiatryczne.

2. Termin i miejsce wszystkich szkoleń planowanych w ramach projektu:

Terminy:

- Kursy układu krążenia: marzec – maj 2017

- Kurs chorób nowotworowych: luty – kwiecień 2017

- Kurs chorób i zaburzeń psychicznych: luty – kwiecień 2017

UWAGA!

Harmonogram ma charakter szacunkowy - może ulec zmianie po uzgodnieniu z Wykonawcą.

Miejsce i forma szkoleń:

Forma szkoleń: wyjazdowa poza miejsce zamieszkania z zagwarantowanym noclegiem

Zajęcia będą realizowane w blokach 45 minutowych po 6 godzin dziennie z zaplanowaną przerwą kawową, oraz ciepłym posiłkiem (dwa dania oraz napój).

Godziny szkoleń: piątek kurs zakończy się po godzinie 18, a w sobotę i niedzielę rozpocznie się od godziny 8.15.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany programu szkoleń. Projekt zakłada konsultacje programu szkolenia z potencjalnymi Uczestnikami.

V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

- Wykształcenie wyższe,

- Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji szkoleń w zakresie wybranej tematyki, na które składana jest oferta.

W/w wymagania muszą być spełnione łącznie. Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich 10 lat przed dniem składania ofert.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedłoży załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.              Zadania Wykonawców:

- Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego program szczegółowy szkoleń, opracowanie autorskiej prezentacji w postaci Power Point. Wydruk materiałów leży po stronie Zamawiającego.

- Instrumenty służące utrzymaniu zainteresowania uczestników: Warsztaty/ćwiczenia oparte na case study, system pilotów do głosowania podczas wykładu.

- Program szkolenia oraz materiały dla uczestników zostaną przesłane do Zamawiającego do akceptacji minimum 3 dni przed szkoleniem.

- Pomoce naukowe dla uczestników – zapewnia Zamawiający.

VI. WARUNKI WSPÓŁPRACY:

Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany w ramach niniejszego konkursu, odbywać się będzie w oparciu o następujące warunki:

1.              Umowa cywilno-prawna lub rachunek (działalność gospodarcza),

2.              Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.              Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w pkt. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją szkoleń.

VII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia w następujących okolicznościach:

a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;

b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;

c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia usługi w założonym terminie.

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji (bez konsekwencji finansowych) z realizacji zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osoby na stanowisku trenera/egzaminatora/ osoby nadzorującej szkolenia w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących zmianę. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy.

W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał najwyższą liczbę punktów.

IX LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

- formularz oferty - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych na formularzu stanowiącym załącznik nr 2  do zapytania ofertowego

- CV wymagane do wyliczenia lat doświadczenia w zakresie kryteriów oceny

X.INFORMACJE O WYKLUCZENIU:

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym (Liderem i Partnerem projektu) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wyłączone są również osoby będące pracownikami Partnera projektu.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

XI. OFERTA CZĘŚCIOWA:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tzn., że można złożyć ofertę na wybrane stanowisko; istnieje dodatkowo możliwość złożenia oferty na wybrane szkolenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę jednocześnie na kilka stanowisk pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji.

XII. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 18.03.2017 do godziny 12:00:00 w formie pisemnej na adres:

CENTRUM EDUKACJI "EKSPERT" Małgorzata Piotrowska

Ul. Przejazd 2a lok. 1

15-430 Białystok

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Choroby cywilizacyjne początku XXI wieku” - zapytanie ofertowe nr 1/2017 wraz z podaniem stanowiska, na które składana jest oferta lub w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: ekspert_edu@wp.pl. W przypadku oferty składanej mailowo w tytule proszę podać stanowisko, na które składana jest oferta.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego - Małgorzata Piotrowska

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Ocena nastąpi na podstawie przedstawionego CV oraz wypełnionego formularza oferty.

Kryteria wyboru oferty to: cena-100%,

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:

C =(Cmin: Cb) x 100

gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cb- cena obliczona badanej ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą, a Oferent zostanie wezwany do podpisania umowy.

XV. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

-Ocena ofert planowana jest na dzień 20.03.2017 . W tym dniu zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www: ekspert-edu.pl

-Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony www: ekspert-edu.pl

-Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

-W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

-Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.

-Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Oferenta wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

 

XVI. DODATKOWE INFORMACJE:

1. W ramach zamówienia nie istnieje możliwość składania ofert wariantowych.

2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

4. Każdy Oferent, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

5. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

6. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o zaistniałych problemach.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym ds. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

12.           Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 04.03.2017 

 

  • WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWOEGO NRr 2/5.4/2017 z 25.04.2017r. 

Za najlepszą ofertę uznano: 

Know-How.Exchange sp z o. o.

ul. Warszawska 6 lok. 32

15-063 Białystok, Polska

Serdecznie dziekujemy za złożenie ofert pozostałym firmom.