logo-ekspert

Policealne studium zawodowe

Technik administracji

Technik administracji to kierunek, który daje wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w tej specjalności. Słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Technik administracji organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych; organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi; sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty; zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

Dlaczego warto zostać technikiem administracji?

Nauka na bezpłatnym kierunku technik administracji pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą przydatne nie tylko w karierze zawodowej, ale również w codziennym życiu. Znajomość podstawowych zagadnień prawnych wiele ułatwia. Absolwenci kierunku zyskują możliwość zdobycia atrakcyjnej, prestiżowej i dobrze płatnej pracy zarówno w prywatnym, jak i państwowym sektorze. Zdobyta wiedza będzie przydatna również dla osób, planujących założenie własną działalność gospodarczej, ponieważ dotyczy zagadnień prawnych i administracyjnych. W trakcie zajęć Uczniowie poznają podstawowe narzędzia, dotyczące prawa i administracji. Dzięki temu poprawiają swoje umiejętności organizacyjne i uczą się stosownego zarządzania dokumentami oraz konstrukcji prostych pism.

Weź udział w rekrutacji
ZAWÓD: Technik administracji

CZESNE: Brak opłat
CZAS TRWANIA: 2 lata (4 semestry)
SYSTEM NAUKI: Zaoczny

Szkoła zaoczna „Ekspert” realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Zasady rekrutacji:

Ukończenie szkoły średniej
Brak egzaminów wstępnych

Wiedza i umiejętności Absolwenta

 • Stosowanie przepisów prawa i podstawowych pojęć ekonomicznych, norm obyczajowych i etycznych, elementów psychologii społecznej i socjologii;
 • Rozpoznawanie istoty funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
 • Rozpoznawanie procesów gospodarczych w kategoriach systemowych oraz stosowanie zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;
 • Posługiwanie się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej oraz dokumentacją księgową;
 • Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych, właściwych dla urzędu oraz przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wskazywanie ścieżki postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;
 • Rozpoznawanie problemów interesantów oraz rozwiązywanie ich zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi;
 • Gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych;
 • Stosowanie zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach oraz przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie dokumentów;
 • Prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw administracyjnych i organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji;
 • Przygotowywanie narad, zebrań, konferencji, sesji itp.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej.

Potencjalne miejsca pracy

Instytucje administracyjne i gospodarcze m.in.: urzędy wojewódzkie, rejonowe, powiatowe i gmin, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe

Zapewniamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne

Uczestniczymy w programie Karta Dużej Rodziny

Szkoła bezpłatna przez cały czas trwania nauki

Szkoła zaoczna "Ekspert" realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Czekamy na twoją wiadomość

Skontaktuj się z nami

5 + 8 =

Ekspert-edu
ul. Przejazd 2a lok. 1
15-430 Białystok

NIP: 542-102-94-00

e-mail: ekspert_edu@wp.pl

tel./fax 85 662 63 00
kom. 504 067 823

Szkoły Ekspert

Szkolenia Ekspert

REKRUTACJA-TRWA-1024x922