Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 360 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 164 godziny,

zajęcia praktyczne – 196 godzin

 

  –  P L A N    N A U C Z A N I A  –

Lp.

 

Moduł

 

Teoria

(liczba godzin)

Staż

Łączna liczba godzin

 

Placówka

Liczba

godzin

 

I

Organizacyjno- społeczne i prawne aspekty opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

20

-

-

20

II

Problemy psychospołeczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w różnym wieku

25

-

-

25

III

Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych przewlekle, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz długotrwale unieruchomionych

35

Zakład opiekuńczo – leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy  albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

21

105

Szpitalny oddział/klinika leczenia chorób układu ruchu

14

Szpitalny oddział/klinika leczenia cukrzycy

14

Szpitalny oddział / klinika neurologii

21

IV

Opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanymi mechanicznie i w stanie apalicznym

21

Zakład opiekuńczo – leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy

35

56

V

Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych

20

Oddział rehabilitacji albo zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo - leczniczy  albo Zakład pielęgnacyjno– opiekuńczy

28

48

VI

Opieka długoterminowa nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania

23

Dom pomocy społecznej dla

dorosłych lub dla dzieci

i młodzieży

niepełnosprawnych

intelektualnie albo

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

albo

Zakład opiekuńczo-leczniczy

dla osób niepełnosprawnych

intelektualnie (pobyt dzienny

lub całodobowy) albo

Warsztaty terapii zajęciowej

14

51

Szpitalny oddział

psychiatryczny albo

Ośrodek terapii uzależnień

albo

Dom pomocy społecznej dla

osób przewlekle psychicznie

chorych

 

 

 

 

 

 

 

14

VII

Zagadnienia opieki paliatywnej

20

Szpitalny oddział paliatywno- hospicyjny albo hospicjum stacjonarne  albo hospicjum domowe ( dla dorosłych lub dla dzieci)

35

55

 

Łączna liczba godzin

164

 

196

360

 

Start kursu: 
Listopad 2018