Aktualności

Kursy rozpoczynające się w najbliższym czasie - Zapraszamy!

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:  
- pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
- pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych 
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek  
- pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek 
- pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek 
- pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Kursy specjalistyczne w zakresie:                                                                                                          
- żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek 
- leczenia ran dla pielęgniarek                                                                
- ​szczepień ochronnych dla położnych 
-
  resuscytacja krążeniowo - oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
- wykonywanie i intepretacja zapisu elektrokardiograficznego dla piel. i poł.                                      

Planowany termin rozpoczęcia kursów: maj/ czerwiec 2016 r.   

KURS ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE

1. KURS SPECJALISTYCZNY ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE DLA PIELĘGNIAREK
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.  

2.  KURS SPECJALISTYCZNY ENDOSKOPIA DLA PIELĘGNIAREK 
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

3. KURS SPECJALISTYCZNY LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK 
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie Rolnik

 

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” zaprasza na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZAWODZIE ROLNIK

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Wydarzenia

Podziękowania

Centrum Edukacji Ekspert miało przyjemność przeszkolić w roku 2014 aż 460 pielęgniarek i pielęgniarzy na kursie specjalistycznym kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.