Bezpłatne Szkoły

UWAGA!
Rekrutacja na wszystkie semestry trwa cały rok!
Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
przyjmujemy na semestr III.
Czekamy na Ciebie!

Szkoły ,,Ekspert" to Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Studium Zawodowe. Obie placówki mają uprawnienia szkół publicznych nadane przez Prezydenta Miasta Białegostoku decyzją EKF II nr 4320/2005 z dnia 13 IX 2005 roku.

Aktualności

Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.

Kurs specjalistyczny kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.

Kurs realizowany jest w ramach projektu systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejetności kadry pilęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących nastepstwem starzejącego się społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs specjalityczny dla Pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej

Kurs specjalityczny dla Pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej

Kurs realizowany jest w rmach projektu systemowego Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, wspólfinansowanego z Europejjskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

 

Od 01 stycznia 2015 r. SPIROMETRIA jest świadczeniem  gwarantowanym Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do wykonania badania spirometrycznego oraz oceny typu zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania u pacjenta.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 76 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie Rolnik

 

Ośrodek Szkoleniowy „Ekspert” zaprasza na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZAWODZIE ROLNIK

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Wydarzenia

Podziękowania

Centrum Edukacji Ekspert miało przyjemność przeszkolić w roku 2014 aż 460 pielęgniarek i pielęgniarzy na kursie specjalistycznym kompleksowa, pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego.